Chi tiết
  • Ngày 16/03/2013 cty đã tổ chức lớp tập huấn chăm sóc khách hàng cho toàn bộ nhân viên cty, thông qua lớp hoc các nhân viên được trang bi kỹ năng về sản phẩm, giao tiếp, chăm sóc khách hàng...lớp học đã thành công như mục tiêu đề ra của cty.
Bài viết khác