Chi tiết


Tên hàng : Áptômát dòng MEC
Giá bán : Call
Thông tin mô tả

BAÛNG GIAÙ HAØNG LSSAÛN XUAÁT TAÏI HAØN QUOÁC 
STT MCCB (APTOMAT) 2 POLES MCCB (APTOMAT) 3 POLES
1 Teân haøng In (A) Icu (KA) Giaù baùn Teân haøng In (A) Icu (KA) Giaù baùn
2 ABE402b 250-300-350-400 35   ABH 33b 5-10-15-20-30 14  
3 ABE802b 500-600 50   ABH 53b 40-50 25  
4 ABE802b 700-800 50   ABH 103b 75-100 35  
5 ABS32b 5-10-15-20-30 10   ABH  203b 125-150-175-200-225 35  
6 ABS52b 40-50 25   ABH  403b 250-300-350-400 50  
7 ABS62b 60 25   ABL 53b 40-50 65  
8 ABS102b 75-100 50   ABL 103b 75-100 65  
9 ABS202b 125-150-175-200-225 35   ABL 203b 125-150-175-200-225 65  
10 ABS402b 250-300-350-400 50   ABL  403b 250-300-350-400 65  
11 ABS802b 500-600 100   ABL  803b 500-600 65  
12 ABS802b 700-800 100   ABL  803b 700-800 65  
13 ABH 32b 5-10-15-20-30 14   MCCB (APTOMAT) 4 POLES
14 ABH 52b 40-50 50   Teân haøng In (A) Icu (KA) Giaù baùn
15 ABH 102b 75-100 65   ABH 54b 40-50 25  
16 ABH 202b 125-150-175-200-225 65   ABH  104b 75-100 35  
17 ABH 402b 250-300-350-400 85   ABH  204b 125-150-200-225 35  
18 ABL 52a 40-50 65   ABH  404b 250-300-350-400 50  
19 ABL 102a 75-100 65   ABL  54b 40-50 65  
20 ABL 202a 125-150-175-200-225 65   ABL  104b 75-100 65  
21 ABL 402a 250-300-350-400 125   ABL  204b 125-150-200-225 65  
22 ABL 802a 500-600 125   ABL  404b 250-300-350-400 65  
23 ABL 802a 700-800 125   ABL  804b 500-600 65  
24 *: ñieàu chình In baèng nhieät           E*: chình In baèng ñieän töû ABL  804b 700-800 65  
25 MCCB (APTOMAT) 4 POLES MCCB (APTOMAT) 4 POLES
26 Teân haøng In (A) Icu (KA) Giaù baùn Teân haøng In (A) Icu (KA) Giaù baùn
27 ABE 104b 75-100 14   ABS 54b 40-50 14  
28 ABE 204b 125-150-175-200-225 18   ABS 64b 60 14  
29 ABE 404b 250-300-350-400 25   ABS 104b 75-100 25  
30 ABE 804b 500-600 35   ABS 204b 125-150-200-225 25  
31 ABE 804b 700-800 35   ABS 404b 250-300-350-400 345  
32 PHUÏ KIEÄN MCCB 4POLES ABS 804b 500-600 50  
33 Busbar for AB ~ 804b 500A - 600A   ABS 804b 700-800 50  
34 Busbar for AB ~ 804b 800A    ABS 1004b 1000 65  
GHI CHUÙ: giaù naøy chöa bao goàm VAT ( 10%) ABS 1204b 1200 65  
* Giao haøng taän nôi LSindustral Systems
 
Sản phẩm cùng loại:
Máy cắt khí ACB( 630A-6300A)/ LS
Khởi động từ & Relays dòng MEC